Dansk Restprodukthåndtering Amba
Vestergade 86, 1., 5000 Odense C

Tlf. +45 66 11 70 60 • Fax +45 66 11 70 69
drh@drh-amba.dk  •  www.drh-amba.dk

CVR-nr. 17 64 29 36 

 

Genanvendelse af restprodukter

 

Webkonference om genanvendelse af restprodukter d. 30. november 2020

Parterne bag det danske branchesamarbejde omkring genanvendelse af restprodukter fra affaldsenergiselskabernes røggasrensningsproces afholdt d. 30. november en webbaseret workshop med rapportering af det gennemførte arbejde i 2020. 

 

 Link til program:
Program for webinar Genanvendelse af restprodukter.pdf
 Link præsentationer:
01 Intro - Erland Christensen DRH.pdf
  02 Aarsberetning - Erland Christensen DRH.pdf
  03 Potentialer for genanvendelse af restprodukter - Christian Riber Ramboell.pdf
04b Kvaliteten af gips - Kim Brinck Ramboell.pdf
  04c Hvordan laver man gipsplader - Lars Bo Hansen SG Gyproc.pdf
  05a Overblik og LCA - Thomas Astrup DTU Miljoe.pdf
  05b Halosep paa Vestforbraending - Kim Crillesen VF.pdf
  05c Fremtidsplaner hos NOAH - Pelle Funder Michelsen NOAH.pdf
  05d Fremtidsplaner hos Ragn-Sells - Micheal Hedstrom Ragn-Sells.pdf
  06 ARGOs tanker om restprodukter i 2030 - Klaus Wellington Hansen ARGO.pdf
  07 Kvantificering af genanvendelse - Erland Christensen.pdf
  08 2021 program og perspektiver afslutning - Erland Christensen DRH.pdf
   

Link til video fra webkonferencen:

Materialet kan videredistribueres med korrekte kildeangivelser.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.11.2020

ARGO's restprodukter transporteres mere grønt

https://danskaffaldsforening.dk/nyheder/argos-restprodukter-transporteres-mere-groent

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.10.2020

Landsdækkende samarbejde skal styrke udnyttelse af restprodukter

https://danskaffaldsforening.dk/nyheder/landsdaekkende-samarbejde-skal-styrke-udnyttelse-restprodukter

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.9.2019

Genanvendelse af flyveaske

Majoriteten af de danske affaldsenergianlæg har i fællesskab gennemført et studie af de fremtidige behandlingsmuligheder for flyveaske fra affaldsenergianlæggene med fokus på genanvendelsesmuligheder.

Målet med projektet var og er fortsat at identificere den mest attraktive teknologi for flyveaskebehandling og genindvinding til brug i Danmark.

Projektet er baseret på overordnede analyser og vurderinger af litteraturdata for behandlingsprocesserne. 

Projektet afrapporteres i 6 delrapporter:

Link til de 6 rapporter »

 


 

 

DRH tager sig af resten

I Danmark forbrændes det ikke genanvendelige affald fra husholdningsaffald og tilsvarende affald fra erhvervsvirksomheder på affaldsforbrændingsanlæg.

Imidlertid blev erhvervsaffald ultimo 2010 fritstillet, således at andet forbrændingsegnet affald frit kan overføres mellem EU-lande til nyttiggørelse på forbrændingsanlæg for husholdningsaffald. Forbrændingsanlæggene skal opfylde nogle krav til energieffektiviteten for at kunne være klassificeret som nyttiggørelsesanlæg.

Ved affaldsforbrændingen udvikles betydelige mængder energi, der nyttiggøres i den danske el- og varmeforsyning.

Når affaldet er forbrændt, renses røgen, inden den slippes ud i atmosfæren. Resterne fra denne røggasrensning kaldes røggasrensningsprodukter eller forkortet RGP.

Disse røggasrensningsprodukter tilbyder DRH at tage sig af. DRH eksporterer røggasrensningsprodukterne til nyttiggørelse eller bortskaffelse på behandlingsanlæg i Tyskland og Norge. 90% af mængderne sendes til nyttiggørelsesanlæg, som anvender restprodukterne som byggemateriale, - i Norge i et udtjent kalkbrud, i Tyskland i nedlagte saltminer. Dette sparer på naturressourcerne.

DRH varetager alle faser fra gennemførelse af EU-udbud for værkerne, prøveudtagning, analyse på eksterne laboratorier, indhentning af de nødvendige myndighedsgodkendelser samt indgåelse af aftaler med leverandører om afhentning/transport til slutbehandling af restprodukterne.

DRH støtter genanvendelse og koordinerer derfor F&U projekter indenfor genanvendelse af restprodukter fra affaldsenergianlæggene.

Restprodukterne transporteres til et behandlingsanlæg i udlandet enten med lastbil eller en kombination af lastbil og skib.

Kort sagt, når der er indgået en samarbejdsaftale med DRH, tager vi os af det hele!

DRH kan også tage sig af restprodukter fra industrier, f.eks. glasværker og jernstøberier. 

Så tøv ikke med at kontakte os, hvis din virksomhed har behov for at få behandlet restprodukter fra en termisk proces.