Dansk Restprodukthåndtering Amba
Havnegade 120, 5000 Odense C

Tlf. +45 66 11 70 60
drh@drh-amba.dk  •  www.drh-amba.dk

CVR-nr. 17 64 29 36 

 

DRH tager sig af resten

I Danmark forbrændes det ikke genanvendelige affald fra husholdningsaffald og tilsvarende affald fra erhvervsvirksomheder på affaldsforbrændingsanlæg.

Imidlertid blev erhvervsaffald ultimo 2010 fritstillet, således at andet forbrændingsegnet affald frit kan overføres mellem EU-lande til nyttiggørelse på forbrændingsanlæg for husholdningsaffald. Forbrændingsanlæggene skal opfylde nogle krav til energieffektiviteten for at kunne være klassificeret som nyttiggørelsesanlæg.

Ved affaldsforbrændingen udvikles betydelige mængder energi, der nyttiggøres i den danske el- og varmeforsyning.

Når affaldet er forbrændt, renses røgen, inden den slippes ud i atmosfæren. Resterne fra denne røggasrensning kaldes røggasrensningsprodukter eller forkortet RGP.

Disse røggasrensningsprodukter tilbyder DRH at tage sig af. DRH eksporterer røggasrensningsprodukterne til nyttiggørelse eller bortskaffelse på behandlingsanlæg i Tyskland og Norge. 90% af mængderne sendes til nyttiggørelsesanlæg, som anvender restprodukterne som byggemateriale, - i Norge i et udtjent kalkbrud, i Tyskland i nedlagte saltminer. Dette sparer på naturressourcerne.

DRH varetager alle faser fra gennemførelse af EU-udbud for værkerne, prøveudtagning, analyse på eksterne laboratorier, indhentning af de nødvendige myndighedsgodkendelser samt indgåelse af aftaler med leverandører om afhentning/transport til slutbehandling af restprodukterne.

DRH støtter genanvendelse og koordinerer derfor F&U projekter indenfor genanvendelse af restprodukter fra affaldsenergianlæggene.

Restprodukterne transporteres til et behandlingsanlæg i udlandet enten med lastbil eller en kombination af lastbil og skib.

Kort sagt, når der er indgået en samarbejdsaftale med DRH, tager vi os af det hele!

DRH kan også tage sig af restprodukter fra industrier, f.eks. glasværker og jernstøberier. 

Så tøv ikke med at kontakte os, hvis din virksomhed har behov for at få behandlet restprodukter fra en termisk proces.