Dansk Restprodukthåndtering Amba
Vestergade 86, 1., 5000 Odense C

Tlf. +45 66 11 70 60 • Fax +45 66 11 70 69
drh@drh-amba.dk  •  www.drh-amba.dk

CVR-nr. 17 64 29 36 

 

DRH tager sig af resten

I Danmark forbrændes det ikke genanvendelige affald fra husholdningsaffald og tilsvarende affald fra erhvervsvirksomheder på affaldsforbrændingsanlæg.

Imidlertid blev erhvervsaffald ultimo 2010 fritstillet, således at andet forbrændingsegnet affald frit kan overføres mellem EU-lande til nyttiggørelse på forbrændingsanlæg for husholdningsaffald. Forbrændingsanlæggene skal opfylde nogle krav til energieffektiviteten for at kunne være klassificeret som nyttiggørelsesanlæg.

Ved affaldsforbrændingen udvikles betydelige mængder energi, der nyttiggøres i den danske el- og varmeforsyning.

Når affaldet er forbrændt, renses røgen, inden den slippes ud i atmosfæren. Resterne fra denne røggasrensning kaldes røggasrensningsprodukter eller forkortet RGP.

Disse røggasrensningsprodukter tilbyder DRH at tage sig af. DRH eksporterer røggasrensningsprodukterne til Tyskland og Norge. I den forbindelse tilbyder vi at varetage alle faser lige fra prøveudtagning, analyse, ansøgning til myndigheder, afhentning/transport til slutbehandling af restprodukterne i udlandet.

Restprodukterne transporteres til et behandlingsanlæg i udlandet enten med lastbil eller en kombination af lastbil og skib. Lastbiltransporterne udføres af vor transportør EUROBULK, som vi har samarbejdet med i mange år.

Kort sagt, når der er indgået en samarbejdsaftale med DRH, tager vi os af det hele!

DRH kan også tage sig af restprodukter fra industrien, f.eks. glasværker og jernstøberier. 

Så tøv ikke med at kontakte os, hvis din virksomhed har behov for at få behandlet restprodukter fra en termisk proces.