Dansk Restprodukthåndtering Amba
Havnegade 120, 5000 Odense C

Tlf. +45 66 11 70 60
drh@drh-amba.dk  •  www.drh-amba.dk

CVR-nr. 17 64 29 36 

 

DRH tager sig af resten

I Danmark forbrændes det ikke genanvendelige affald fra husholdningsaffald og tilsvarende affald fra erhvervsvirksomheder på affaldsforbrændingsanlæg.

Ved affaldsforbrændingen udvikles betydelige mængder energi, der nyttiggøres i den danske el- og varmeforsyning.

Når affaldet er forbrændt, renses røgen, inden den slippes ud i atmosfæren. Resterne fra denne røggasrensning kaldes røggasrensningsprodukter eller forkortet RGP.

En kreds på 16 danske affaldsenergianlæg har etableret Dansk RestproduktHåndtering A.m.b.a. med henblik på, at DRH skal tage sig af disse røggasrensningsprodukter.

DRH eksporterer røggasrensningsprodukterne til nyttiggørelse eller bortskaffelse på behandlingsanlæg i Tyskland og Norge. Tæt på 100% af mængderne sendes til nyttiggørelsesanlæg, som anvender restprodukterne dels som byggemateriale og dels til syreneutralisation, - i Norge i et udtjent kalkbrud, i Tyskland i nedlagte saltminer. Dette sparer på naturressourcerne.

Restprodukterne transporteres til et behandlingsanlæg i udlandet enten med lastbil eller en kombination af lastbil og skib.

DRH varetager alle faser fra gennemførelse af EU-udbud for værkerne, prøveudtagning, analyse på eksterne laboratorier, indhentning af de nødvendige myndighedsgodkendelser samt indgåelse af aftaler med leverandører om afhentning/transport til slutbehandling af restprodukterne.

DRH støtter øget genanvendelse og koordinerer derfor F&U projekter indenfor genanvendelse af restprodukter fra affaldsenergianlæggene.

Kort sagt, når der er indgået en samarbejdsaftale med DRH, tager vi os af det hele!

DRH kan også tage sig af restprodukter fra industrier, f.eks. glasværker og jernstøberier. 

Så tøv ikke med at kontakte os, hvis din virksomhed har behov for at få behandlet restprodukter fra en termisk proces.