DRH's historie

I 1993 opfordrede miljømyndighederne de danske forbrændingsanlæg til at finde en løsning m.h.t. røggasrensningsprodukter fra affaldsforbrænding.

Dansk RestproduktHåndtering A.m.b.a. (DRH) blev i slutningen af 1993 stiftet af en række danske affaldsforbrændingsanlæg med det formål at behandle, nyttiggøre eller bortskaffe de restprodukter, som opsamles ved rensning af den røggas, der udvikles ved affaldsforbrænding. Restprodukterne er klassificeret som farligt affald og må ikke deponeres ubehandlet i Danmark. Ifølge den nationale affaldsplan var det bestemt, at restprodukterne, efter forudgående behandling, skulle bortskaffes ved deponering i Danmark. DRH’s opgave var i den forbindelse at udvikle en behandlingsmetode.

Forsøg med restprodukter

Tilbage i 1997 udførte DRH de første omfattende forsøg med restprodukterne. Den største succes opnåedes ved en metode, hvor produkterne først vaskes med vand og herefter stabiliseres med kuldioxid. CO2-metoden viste sig at give overordentligt gode resultater. Test af udvaskningsegenskaberne for de stabiliserede restprodukter viste, at produkterne er så stabile, at der stort set ikke bliver udvasket miljøkritiske stoffer. Dette er en forudsætning for, at produkterne kan deponeres uden risiko for miljøet. Udvikling af metoder til stabilisering var en kompliceret proces og var mange år undervejs, men CO2-stabiliseringsprojektet blev gennemført med succes og DRH’s koncept ligger klar til implementering.

Imidlertid har de politiske udmeldinger ikke været stabile og forudsætningerne for at etablere behandlingsanlæg har været usikre. Derfor har DRH valgt at fortsætte med at eksportere restprodukterne til Norge og Tyskland, hvor de nyttiggøres eller bortskaffes på forsvarlig vis. 90% af restprodukterne sendes til nyttiggørelsesanlæg, som anvender restprodukterne som byggemateriale - i Norge i et udtjent kalkbrud, i Tyskland i nedlagte saltminer. Dette sparer på naturens jomfruelige ressourcer.

DRH er ISO 9001 og ISO 14001 certificeret

DRH er kvalitetscertificeret i henhold til gældende ISO 9001 og ISO 14001. I den forbindelse er formuleret DRH’s kvalitetspolitik. ISO 9001 certificering blev opnået første gang den 27. september 2005, og ISO 14001 certificering første gang i efteråret 2015. Seneste recertificering af ISO 9001 og ISO 14001 er opnået den 10. september 2021.