Restprodukter

Produkter fra den våde røggasrensningsproces

Flyveaske
Når affaldet er brændt, og varmeenergien er taget ud af røgen, ledes denne gennem et elektrofilter/posefilter, som fjerner de fleste af de tungmetalholdige støvpartikler, der er i røgen. Dette askelignende produkt kaldes flyveaske.

Filterkage
Når flyveasken er fjernet i elektrofilteret/elektrofiltret, vaskes røgen i en såkaldt skrubber med vand, der absorberer de sure gasser - bl.a. HCl og HF -  samt de luftformige metaller i røgen. Vandet føres til et rensningsanlæg, hvor metallerne udfældes ved hjælp af kemikalier. Herved opstår spildevandsslam, som presses i en såkaldt kammerfilterpresse. Det afvandede produkt – filterkage - har konsistens som vådt ler og indeholder en forholdsvis stor mængde tungmetaller.

Gips
Røggassen renses efterfølgende for SO2 i en separat vådskrubber. Restproduktet fra denne proces består hovedsageligt af gips. 

 

Produkter fra de tørre- og semitørre røggasrensningsprocesser

Den tørre røggasrensningsproces
Når affaldet er brændt, blæses kalk og aktivt koks ind i røgen for at absorbere røgens sure gasser og for at fjerne dioxiner og luftformige metaller og metalforbindelser. Røg, kalk og koks ledes videre i anlægget, og støvet - den nu forurenede kalk og koks - opfanges i et posefilter, inden røgen sendes ud gennem skorstenen.

Den semitørre røggasrensningsproces
Restproduktet fra den semitørre røggasrensningsproces opstår, når der efter afbrænding tilføres kalkslurry og aktivt koks til røgen for at absorbere røgens sure gasser og for at fjerne dioxiner og luftformige metaller og metalforbindelser. Røg, kalk og koks ledes som i den tørre proces videre ind i posefilteret, hvor støvet opfanges. Det vand, der har været i kalken, er i mellemtiden fordampet, og det endelige restprodukt er helt tørt.